سایز طول کف کفش
36 22
37 23
38 24
39 25
40 26
41 27

توضیحات :

  1. بر روی یک سطح صاف مطابق شکل یک کاغذ قرار دهید و روی آن بایستید.
  2. تصویری از دور پای خود روی کاغذ بکشید.
  3. با استفاده از متر یا خط کش، در شکل ترسیم شده طول را از انتهای پاشنه تا بلندترین انگشت اندازه بگیرید.
  4. اندازه به دست آمده را با جدول راهنمای سایز مطابقت دهید.

نکته:

  • یک پا از پای دیگر بزرگتر است؛ سعی کنید معیار اندازه گیریتان پای بزرگتر باشد.
  • بهتر است پا را در ساعات پایانی روز اندازه بگیرید؛ زیرا درآن زمان در بزرگترین حالت خود قرار دارد.